توضیحات

در این دوره شما اجزاء یک کسب و کار را می‌شناسید و با کارآفرینی بر مبنای ابعاد مختلف یک کسب‌و‌کار و یا بر اساس فرصت‌های موجود در صنعت آشنا می‌شوید.

نظرات کاربران :