Innorun

درباره ما

مدرسه کارآفرینی و سرمایه گذاری اینوران که از سال 1398 فعالیت خود را با هدف ایجاد مکانی برای هم آموزی در زمینه کارآفرینی، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارآغاز کرده است. چشم انداز این مجموعه این است که در ذهن مخاطبان نوآوری آموزشی، به روز بودن، آموزش های سیستماتیک وکاربردی تداعی کند.

مدرسه اینوران 📝مکانی برای هم آموزی در زمینه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار

contactus