توضیحات

در این دوره شما با محاسبات مربوط به میزان درآمد، هزینه و سود، نرخ بازگشت سرمایه اولیه آشنا می‌شوید.

نظرات کاربران :